Zajednica tehničke kulture grada Samobora
Vi ste posjetitelj broj 310995 od 30.11.2016. g.   Online imamo: posjetitelja: 1

J A V N I   P O Z I V

download original dokument


Ur. broj 01/1-2021-IO
Samobor, 26. siječnja 2021.

Sukladno odredbama Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" br. 76/93, 11/94 i 38/09), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 7. Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture za koje se osiguravaju financijska sredstva u Proračunu Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 7/2019 od 10.12.2019., i  članka 57. Statuta Zajednice tehničke kulture Grada Samobora, Zajednica tehničke kulture Grada Samobora objavljuje

J A V N I    P O Z I V
za predlaganje programa u tehničkoj kulturi na području Grada Samobora za 2021. godinu

Programi u tehničkoj kulturi za koje se osiguravaju sredstva iz proračuna Grada Samobora putem Zajednice tehničke kulture Grada Samobora su programi, aktivnosti i djelatnosti udruga i Zajednice tehničke kulture Grada Samobora te centara tehničke kulture pri školama u Gradu Samoboru.

Područja sufinanciranja

1.    Organizacija sajmova, izložbi i natjecanja – organizacija sajmova, izložbi i natjecanja na kojima se prezentiraju dostignuća u jednoj ili više grana tehnike u cilju upoznavanja šire javnosti i promicanja tehnike i njenih područja;

2.    Sudjelovanje na natjecanjima, izložbama i sajmovima – sudjelovanje na natjecanjima, izložbama i sajmovima na kojima se prezentiraju dostignuća u jednoj ili više grana tehnike u cilju upoznavanja šire javnosti i promicanja tehnike i njenih područja;

3.    Edukacija - programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladih za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina

4.    Kapitalna ulaganja – sudjelovanje u financiranju nabave opreme dugotrajne vrijednosti za provedbu programa i aktivnosti iz djelokruga rada udruge

5.    Mediji i izdavačka djelatnost – sudjelovanje u financiranju javnih prezentacija rada udruga (web stranice, društvene mreže, novine, TV), priprema i objava djela značajnih za razvitak i povijest tehničke kulture Grada Samobora (monografije, časopisi, listovi i sl.)

6.    Aktivnosti u prosvjetnim ustanovama – organizacija predavanja, seminara i radionica za mlade i građanstvo u suradnji s prosvjetnim ustanovama s područja Grada Samobora

7.    Ostalo – sudjelovanje u troškovima funkcioniranja rada udruga


Sredstva za sufinanciranje programa

Ukupna planirana sredstva za realizaciju programa tehničke kulture u 2021. godini kojima se sufinancira rad udruga i centara tehničke kulture u školama iznose 305.000 Kn.

Uvjeti za predlagače programa:

Pravo podnošenja prijedloga za sufinanciranje programa imaju udruge, članice Zajednice tehničke kulture Grada Samobora koje su upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti te je kao takva i registrirana u odgovarajućem Registru. Udruge moraju imati Statute usklađene sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17 i 98/19) i Zakonom o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ br. 76/93, 11/94 i 38/09.) te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15). Svi prijavitelji svojim temeljnim aktima moraju biti opredijeljeni za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja te moraju promicati ciljeve i uvjerenja koja nisu protivna Ustavu i zakonu.
Udruge kojima je utvrđeno nenamjensko trošenje sredstava u prethodnom razdoblju, nemaju se pravo
javiti na Javni poziv.

Način prijave

Prijava na javni poziv obavlja se registracijom na web aplikaciji ZTK Grada Samobora  www.ztkgs.hr ):
a.    Rješenje o registraciji udruge
b.    Statut
c.    Zapisnik s posljednje održane skupštine udruge
d.    Ispis iz registra udruga – ne stariji od 30 dana
e.    Podaci o organizaciji Ministarstva financija RH (RNO obrazac) – ne stariji od 30 dana
f.    Financijsko izvješće udruge za prethodnu godinu
g.    Kompletno ispunjen obrazac prijave


Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivim se smatraju sljedeći troškovi:
-    troškovi osoba angažiranih na programu (povjerenstvo, suci, predavači),
-    troškovi ugovora o djelu i autorskom djelu te studentski ugovori
-    troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala namijenjenih isključivo za program,
-    troškovi potrošne robe,
-    troškovi sitnog inventara
-    administrativni troškovi i troškovi financijskih usluga,
-    drugi troškovi koji izravno proistječu iz provedbe programa
-    pogonski troškovi (zakup prostora, komunalne naknade, troškovi energije)

Neprihvatljivi troškovi

-    TK usluge koje nisu u funkciji programa,
-    dugovi i dospjele kamate,
-    troškovi koji se već financiraju iz javnih izvora,


Način provedbe javnog poziva

Izvršni odbor ZTK Grada Samobora će imenovati Povjerenstvo za provjeru i ispunjavanje formalnih uvjeta Javnog poziva i Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa.
Izvršni odbor ZTK Grada Samobora će odobriti pravovaljane registracije, te donijeti odluku o visini sredstava za sufinaciranje udruga temeljem prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa.


Ugovori o realizaciji programa

Zajednica tehničke kulture Grada Samobora će s udrugama koje zadovoljavaju propozicije javnog poziva sklopiti ugovor o realizaciji programa za 2021. godinu.


Trajanje javnog poziva

Javni poziv je otvoren od 25. 01.2021. do 05.03.2021.  do 24:00 sati.

Prijave nakon navedenog roka neće se  prihvatiti.

Informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u ZTK Grada Samobora – ztksamobor@gmail.com ;
tel: 099 292 0675 i 099 292 0674


Zajednica tehničke kulture Grada Samobora


povratak

UDRUGE ČLANICEZajednica tehničke kulture grada Samobora                     © • By: Miljenko Mogulić 2019.g. e-mail: miljenko.mogulicgmail.com